บุคลากร

คณะที่ปรึกษาหน่วยปฏิบัติการวิจัย

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
3. ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์
4. Professor Dr. Timothy Teo

หัวหน้าหน่วยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
Associate Professor Dr. Prakob Koraneekij
ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 0814888798 E-mail : prakob.k@chula.ac.th, onlineteacher2005@hotmail.com

รองหัวหน้าหน่วยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
Associate Professor Dr. Noawanit Songkram
ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 0818485490 E-mail : noawanit_s@hotmail.com

ผู้ร่วมในหน่วยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
Associate Professor Dr. Jintavee Khlaisang
ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 0816178708 E-mail : jintavee.m@g.chula.edu

ระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการ