วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษาเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่ ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา อันได้แก่ ระบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษาทั้งในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา

พันธกิจ

• ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา
• จัดทำเอกสาร หนังสือ ตำรา บทความวิจัยและบทความความวิชาการ เพื่อเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษาที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและนานาชาติ
• ประชาสัมพันธ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษาตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
• ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานในระดับนานาชาติ
• พัฒนานิสิตให้มีความสามารถในการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการศึกษา
• ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแก่บุคลากรและหน่วยงานในการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรนวัตกรรมทางการศึกษา

เป้าหมาย

• โครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษาไม่ต่ำกว่าปีละ 1 เรื่อง
• บทความวิจัยที่เผยแพร่ในฐาน Scopus (Q1-Q2) ไม่ต่ำกว่าปีละ 2 เรื่อง
• เสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ผลงาน
• เอกสาร หนังสือ หรือตำรา เพื่อเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 เรื่อง
• การประชุม สัมมนา เพื่อเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ครั้ง
• การประชาสัมพันธ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษาตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
• กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย